KSPK PRASEKOLAH PDF

PENGGUNAAN ICT MERENTAS KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK): TINJAUAN DI PRASEKOLAH. Keywords: Teaching approaches, Preschool Teachers, KSPK, integration .. Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Bahasa Kanak-Kanak Prasekolah. Hence, Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) was introduced The KSPK provides a smooth transition for students because.

Author: Faem Nizahn
Country: Cambodia
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 20 April 2011
Pages: 356
PDF File Size: 12.99 Mb
ePub File Size: 11.86 Mb
ISBN: 130-2-73711-759-7
Downloads: 63894
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Jukazahn

Murid prasekolah belajar bersuci, berwuduk, melakukan pergerakan solat, mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan prasdkolah harian mengikut adab. Read simple words with understanding. Mendengar dan mengecam bunyi perkataan.

Pendidikan Muzik merangkumi aktiviti menyanyi, pengalaman awal untuk memainkan perkusi, penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi, dan apresiasi muzik.

Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. Berpandu kepada asas ini, kanak-kanak ini akan lebih orasekolah untuk menghadapi alam persekolahan pada peringkat yang lebih tinggi. Membaca ayat dalam konteks.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM PRASEKOLAH

Perkembangan sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan mengurus emosi sendiri, pencapaian emosi yang positif, pembinaan konsep kendiri positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran prazekolah mempunyai konsep kendiri yang positif.

Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan. Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. Perform a variety of language forms and functions in a social context.

  ALAMAT NG GUBAT BOB ONG PDF

Melakonkan watak-watak mengikut situasi. Pendidikan Moral Pendidikan moral prasekolah memberi fokus kepada pelakuan moral yang dipupuk secara berterusan kwpk masa murid berada di prasekolah.

Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya.

Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak dan mengambil kira perbezaan antara individu. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan.

Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk membina tema-tema pembelajaran. Membaca buku dengan cara yang betul prabaca. Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita, simulasi, menyanyi, bernasyid, aktiviti hands-on, meneroka dan bermain.

Modul Asas Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada murid prasekolah. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran ini, kanak-kanak akan memperoleh konsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka meneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak.

Tunjang Kemanusian menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM PRASEKOLAH | PDF Flipbook

Pada masa yang sama murid ini juga mengenal asas bahasa Al Quran, huruf hijjaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan. Sing songs and recite rhymes and poems. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri, kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat.

  BENNY SHANON PDF

Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. Menguasai kemahiran pratulis Menguasai kemahiran menulis. Listen to and follow simple instructions. Semasa proses penerokaan ini, kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati, mengukur menggunakan unit bukan piawai, membanding dan mengelas juga akan dikembangkan.

Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan contoh: Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. KSPK digubal berdasarkan rekabentuk kurikulum berasaskan standard, berbentuk modular, dan berkisar pada enam tunjang yang akan diteruskan pada sekolah rendah dan sekolah menengah. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan prasekolqh disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan.

Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris adalah wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah. Create a free account Login. Praeekolah dan membaca sukukata. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Fizikal adalah Cuaca. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam.

Modul Bertema Pengajaran dan pembelajaran prasekolah sesuai dilaksanakan melalui tema yang membawa makna kepada kanak-kanak.

Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni, ekspresi kreatif dan apresiasi. Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Pendahuluan 2.