BESTIARIUSZ STRACHARZA PDF

Bestiariusz Stracharza. 1 like. Book. Bestiariusz Stracharza. Book. 1 person likes this topic. Want to like this Page? Sign up for Facebook to get started. Editions for The Spook’s Bestiary: (Hardcover published in ), (Hardcover published in ), (Hardcover published . Results 1 – 12 of 12 £ £ postage. Bestiariusz Stracharza Delaney Joseph. £ From Poland. £ postage. Side Refine Panel. Shop by category.

Author: Aralabar Mazutaur
Country: Tanzania
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 11 June 2007
Pages: 427
PDF File Size: 3.20 Mb
ePub File Size: 18.44 Mb
ISBN: 767-9-51970-620-9
Downloads: 22557
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vudoll

Post on Jul views. Pomylany jako kompendium wiedzy mistrza Gregoryego, bestiariusz zawiera nie tylko opisy stracnarza mroku wystpujcych na kartach cyklu, ale rwnie lekcje i porady dla nowego adepta trudnej sztuki walki ze zem. Autorem fantastycznych ilustracji jest Julek Heller, rozpoznawany przede wszystkim jako twrca ilustracji do nowej edycji Opowieci z Narnii C. Bymoepojawisijuwchwilistworze-nia bestiairusz, jako rwnowaga wobec wiata, by zmaga si z nim od pierwszej sekundy.

Nie da si te wykluczy,ezpocztkubyzaledwiedrobnymna-sieniem moliwoci, ktre rozrastao si, zapuszczajc gbokokorzenieiywicsizemtkwicymwlu-dziach.

Nie mam bowiem wtpliwoci, e udzia ludzi zwaszcza cze oddawana sugom Mroku i kontak-ty utrzymywane z nimi dla osobistych korzyci nie-ustannie go wzmacnia. Niezalenie od tego, skd si naprawd wzi, Mrok nadal ronie w si, a jego mieszkacy dokadaj wszel-kichstara,bypogrycaywiatwdugichstule-ciach krwawego chaosu i grozy. Wane jest, by przygotowa umys. Pokonanie wa-snego strachu to trudne zadanie, ale trzeba je wy-kona na samym pocztku.

Mrok ywi si ludzkim lkiem, ktry dodaje mu si. W opanowaniu strachu pomocne jest powolne gbokie oddychanie i sku-MROK6pienie na czekajcym nas zadaniu. Stracharz musi by gotw w razie koniecznoci powici wasne ycie. Kiedy ju si z tym pogodzi, strach czsto mi-ja bez ladu. Nasze obowizki wobec Hrabstwa s waniejsze ni osobiste przetrwanie. Posty bywaj wielce pomocne: Naley jednak zachowa niezbdn rw-nowag, bo nasza praca czsto wymaga wysiku fizycznego.

Kiedy pojawia si zagroenie Mrokiem, podtrzymuj wasne siy, jedzc niewielkie kawaki sera z Hrabstwa. Na szczcie istnieje wiele substancji, ktre zadaj bl, a nawet mier stworom wywodzcym si z Mroku a przynajmniej ograni-czaj ich zdolnoci ranienia innych. Mieszanina soli i elaza sprawdza si zna-komicie w walce z bogina-mi i czarownicami, mona si ni posuy, by je uwi-zi bd zabi.

John GregoryMam ju powyej uszu tego sera. Dla mnie to najgorsza cz naszej pra-cy. Nie wiem, jak dugo jeszcze wytrzymam. Nasz fach wymaga dyscypliny. Cuerden za bardzo skupia si na wymo-gach wasnego brzucha i nie by zdolny do powicenia.

John Gregory7a stop srebra moe zrani nawet najpotniejsze su-gi Mroku. Dlatego wanie stracharze posuguj si jarzbinow lask z ukryt srebrn kling. Srebrny acuch, mogcy posuy do skrpowa-nia wiedmy, to niezwykle uyteczne narzdzie.

  BUKU PANDUAN HARVEST MOON BACK TO NATURE LENGKAP PDF

Kroniki Wardstone Bestiariusz stracharza

W mniejszym stopniu sprawdza si w walce z demonami, ale nawet wtedy jest w stanie na chwil obezwadni przeciwnika, dajc nam czas na posuenie si ostrzem. Najlepsz broni gestiariusz w starciu z Mrokiem s rozsdek, od-waga oraz zdolnoci i wiedza, nabyte podczas dugiej nauki i zgromadzone przez poprzednie po-kolenia stracharzy.

Strachar-stwo to fach, rzemioso, musimy uczy si na wa-snych bdach i sukcesach. MroKRozwcieczony rzucacz9BoginysznacznieliczniejszewHrabstwieniwja-kimkolwiek innym miejscu na Ziemi. Istnieje kilka r-nych rodzajw owych duchw niektre jedynie dra-ni, inne mog wyrzdzi powane szkody w obejciu bd ludziom, a w niektrych przypadkach nawet za-da mier.

Boginy zazwyczaj osiedlaj si w piwnicach, stodo-ach i sprchniaych drzewach, a ich obecno w najlep-szymraziejedynieprzeszkadzamiejscowym. Zazwy-czajsniewidzialne,leczstracharzmoejezobaczy, chyba e ma do czynienia z wyjtkowo potnym bo-ginem. Przykadowobo-gin-kotmoezostawiladyapnaczystejkuchennej posadzce albo pazurw na meblach. W odrnieniu od innych boginw, rzucacze nie umie-jmaterializowasibezporednio,kiedyjednakchc przerazi ludzi, pokrywaj si czym widocznym, takim jak boto bd licie, tak e da si zobaczy ich prawdzi-w, wielork bestlariusz.

Zaiste, przeraajcy to widok! Kilka z nich krzyuje si pod domem stracharza w Chipen-den; czasami sycha tam niski, strqcharza z gbi oskot: Dwiki te s wyjtkowo przeraajce i za-wdziczam im wicej nieprzespanych nocy, ni potrafibym zliczy. Bestixriusz linii, na przykad trzsienie ziemi setki mil dalej, moe sprawi, e bogin zostanie naturalnie uwiziony w jednym miejscu, nie mogc z niego uciec. Taki bogin, rozwcieczony, staje si natychmiast bardzo uciliwy i czsto trzeba wzywa stracharza, by si go pozby. Swoje niezadowolenie okazuj, ciskajc przedmiota-miiniszczcjealbozakcajcspokjnaprzykad rozkopujcrzdyziemniakwtupozasadzeniuczy otwierajcbramy,bywypucibydo.

Zadowolone, mogwysprztaoboralboumyiwytrzetalerze, odstawiajc je starannie na miejsce. Boginy, ktre potrafi bestoariusz, to trudni przeciwnicy. Mowa wskazuje na wysz ni zazwyczaj inteligencj. Stwory te, czce w sobie ten atrybut ze zoliwoci, suszniebudzlkinaleyobchodzisiznimibar-dzo, bardzo ostronie. Najczciej niezbdne jest zabi-cie ich. Zazwyczajza rdostrawysuimpadezwierzta,czasamijed-nak nabieraj upodobania do szkieletw niedawno po-grzebanychludzi.

Kroniki Wardstone Bestiariusz stracharza: Joseph Delaney: : Books

Moetowywoagbokiwstrzs u krewnych nieboszczyka i przysporzy wiele roboty biednemu stracharxa, ktry musi posprzta resztki cia i koci, pozostawione na cmentarzu. Co gorsza, a-macze atakuj czasem ywych, wyrywajc koci z ciaa jeszcze przytomnych ofiar.

To rzadkie, ale si zdarza. HenryHorrocks,stracharz,ktrywielelatpniej stasimoimmistrzem,miakiedyucznia,ktrego zabi amacz. Akurat przechodziem obok, gdy Henry szykowasidopogrzebaniabiedakalecegoobok grobu.

Nigdyniewidziaempodobnegowyrazugro-zy na martwej twarzy.

Bogin chcia jedynie dobra si Bestiariusz stracharza12dokocikciuka,lecz oderwachopakowi ca do w przegubie. Biedak zgin wskutek wstrzsu i utraty krwi.

Widok w zabior ze so-bdogrobu. Tamtegobo-ginakontrolowaawiedma, ktragromadziakocikciukw do wasnych rytuaw magicznych. Kiedy dwa stwory z Mroku wsppracuj ze sob, staj si znacznie gro-niejsze. Nawet dowiadczony stracharz, taki jak Henry, moe przeliczy si z siami std mier jego nieszcz-snego ucznia. Przesuwacze kociowTeboginyzazwyczajporywajfundamentybudowa-nych kociow i przesuwaj je gdzie indziej. W wielu miejscowociach w Hrabstwie na przykad w Leyland iRochdaleludziezaakceptowalinowemiejscawy-brane przez boginy.

Przesuwaczom chodzi o usunicie kocioa z okolicy, w ktrej same osiady, i pozbycie si ludzi. Rzadko przenosz fundamenty gospd, domw bdgospodarstw,moliwezatem,ejakostwory zMrokudranijemodyinaboestwa,wywoujc nieznone dla nich zamieszanie. Podobnie jak wikszo ich pobratymcw, ywi si strachem, dodatkowo jednak czerpi siy z oburzenia i gniewu aobnikw.

  EDOUARD GLISSANT POETICS OF RELATION PDF

Zbieraj rwnie koci, czsto ukrywajc je w gbokich piecza-rach, tak e nigdy wicej nie oglda ich ju ludzkie oko.

Monsters of the Savage Snow

W odrnieniu od amaczy, nie straharza si nimi, lecz jak dotdadenstracharzniezdoaodkry,dlaczegoto robi i jakim celom ma to suy. WochaczeTeboginyprzyjmujpostazwierzt,takichjakczar-ne psy, konie, kozy i koty. Psie i kole boginy zazwy-czaj s zoliwe i nie mona im ufa.

Zdarzasinawet,epomagajwgo-spodarstwie i obejciu w zamian za zgod na spokojne zamieszkanie w pobliu. Bardzo rzadko boginy tego rodzaju przybieraj do-woln posta; zazwyczaj chc przerazi ofiar, ywic sijejstrachem. Kiedymusiaemrozprawisizbo-ginem przyjmujcym posta diaba z rogami, ogonem i kopytami. W dodatku potrafi mwi, co czynio z nie-go stwora niezwykle niebezpiecznego. Mj ojciec porzuci matk i uciek z inn kobiet; dopiero wiele lat p-niej dowiedziaem si, e on take by sidmym synem.

Jeli kadc si do ka, poza-mykae dokad-nie drzwi i okna, lecz w nocy obu-dziy ci trzaski, grzechoty bd gone dwiki, to zapewne dzielisz dom ze stukaczem. Ten rodzaj boginw jest bardzo nieprzewidywalny i bywa wyjtkowo niebezpieczny. Przez cae lata mog trwa spokojnie, po czym bez ostrzeenia zmieni si w rzucacza patrz str.

Jedenzcieszcychsinajwikszniesawstukaczy z Hrabstwa mieszka w Staumin. Przez wiele lat wywo-ywa potny zamt w kociele, we dworze i w okoli-cach. W kocu zosta uwiziony przez ksidza, jednak nie przez zwykego duchownego, lecz w peni wyszko-lonego stracharza, jednego z moich dawnych uczniw, Roberta Stocksa, ktry pniej przyj wicenia.

Monsters of the Savage Snow – Gry fabularne – RPG – POLTERGEIST

Ich podstawowa forma to rozpruwacze byda,ywicesikrwizwierztzazwyczajkrw, koni, owiec bd wi. Mog bardzo uprzykrzy ycie farmerom, osabiajc ich stada, w kocu jednak ten ro-dzajboginazaczynazabija,powoliwysczajckrew z wybranej ofiary; odwiedza j wiele razy a do ostat-niego spotkania, kiedy wypije tyle, by serce zwierzcia przestao bi.

Najgorsze rozpruwacze byda czasami zabijaj dzie-sitkizwierztjednejnocy. Rozszarpujbrzuchynie-szczsnych stworze bd rozdzieraj im garda, wypi-jajc zaledwie odrobin krwi. Zabijaj dla absurdalnej, ponurej, chorej przyjemnoci. W takich sytuacjach wycie bogina, ktry zaspokaja dz krwi, sycha w pro-mieniu wielu mil. To zwykle oznacza ostatni etap przed przemian w penego rozpruwacza. Rozpruwacze pijaj take krew ludzi, czsto wic ich tak, by nie mogli uciec.

Ludzka krew stanowi dla nich wielki przysmak, wic rozkoszuj si nim. Kiedy bogin razskosztujeludzkiejkrwi,bdziezabijabezkoca, pki nie rozprawi si z nim wezwany stracharz.

Posted in Sex